Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vedtægter​

Vesthavnens Bådlaug – Kalundborg – Love og vedtægter.

§1

​Klubbens navn : Vesthavnens Bådlaug – Kalundborg.

Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune.

§2

​Klubbens formål: At fremme interessen for sejlsport, instruere unge så vel som øvede sejlere indenfor livredning, førstehjælp, speedbådskørekort, duelighedsbevis, VHF-kommunikation og godt sømandskab. Varetage fælles maritime interesser og arrangere medlems ture. Opnå de bedst mulige fysiske rammer i samarbejde med Kalundborg Havn.

§3

​Optagelse af nye medlemmer: Alle der kan godkendes af Vesthavnens Bådlaugs bestyrelse og har bådplads i Kalundborg vesthavn, kan blive medlem af Vesthavnens Bådlaug. Der tilfalder kun een navnenoteret stemme pr. bådplads i anliggender, der kræver afstemming ved generalforsamlingen.

§4

​Klubbens ledelse: Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse der vælges af generalforsamlingen. Formanden har tegningsretten. Bestyrelsen består af

Formand – næstformand – kasserer – sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige år, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer -

1 revisorsuppleant.

Alle valg er for 2 år.

§5

​Ordinær generalforsamling: Klubben afholder ordinær generalforsamling i januar eller februar måned .Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskabsaflægning – revideret.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand / kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af revisorsuppleant.
  9. Fastsættelse af kontingent.
  10. Eventuelt.

Enhver vedtagelse sker ved simpelt flertal med håndsoprækning, dog kan skriftlig afstemning forlanges. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingnen.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ændring af klubbens vedtægter kan foretages, hvis ¼ af medlemmerne stemmer herfor ved personlig fremmøde eller pr. bevstemme.

§6

​Kontingent: Det af generalforsamlingen vedtagne kontingent, skal betales senest 1.maj. Betaling kan ske ved bankoverførsel – betalingsservice eller anden aftale med klubbens kasserer. Medlemmer der ikke betaler kontingent rettidig, kan blive slettet som medlem uden varsel.

§7

​Udmelding kan ske når som helst man ikke ønsker at være medlem mere.

Der tilbagebetales ikke kontingent.

§8

​Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet skal foreligge skriftligt ned revisorernes påtegning ved årets generalforsamling.

§9

​Opløsning af klubben kan ske når der ikke er interesse for klubben længere og halvdelen af havnepladsmedlemmerne stemmer for opløsningen. Klubbens midler skal ubeskåret gå til velgørende formål.

Hvilke foreninger midlerne skal tilfalde, aftales med folkeoplysningsudvalget.

§10

​Reglement: Bestyrelsen udarbejder et klubreglement i samarbejde med Kalundborg Havns ledelse.

Formand: Finn Korslund Larsen​

​Telefon

Ring på 30 30 24 75

​Find os​

Vestre Havneplads 7, 4400 Kalundborg

Firma

Vesthavnens Bådlaug Kalundborg